DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W KACZYNIE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SOSW Kaczyna www.soswkaczyna.pl
Data publikacji strony internetowej: 2004-05-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-21
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Wyłączenia
Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

E-mail:  biuro@soswkaczyna.iaw.pl
Telefon: 33 873 03 79

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie
Adres: Kaczyna 50
34-123 Chocznia
E-mail: biuro@soswkaczyna.iaw.pl
Telefon: 33 873 03 79
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie jest częściowo niedostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
1. Do pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajdujących się na parterze znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych, którym osoba może dostać się do wnętrza budynku tylko do poziomu parteru. Na piętro budynku prowadzą schody. Przed wejściem do budynku na parter po lewej stronie znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia obsługę o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.
2. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym- osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą).
3. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: 
- na adres e-mail: biuro@soswkaczyna.iaw.pl
- na numer telefonu: 33 873 03 79
- pocztą na adres: Kaczyna 50 34-123 Chocznia
- osobiście w Gabinecie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.