Filia w Kętach

 2 stycznia 1994 r. powstał w Kętach oddział Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z siedzibą w Kaczynie, zwany  „Szkołą Życia” dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Jej założycieli poruszyły heroiczne słowa uczestników Olimpiady Specjalnej wypowiedziane na stadionie TS „Hejnał” w 1992 r.

 

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będą mógł zwyciężyć,

niech będę dzielny w swoim wysiłku”.

 

   Placówka, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach, znalazła swe miejsce  w pomieszczeniach Domu Katechetycznego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na os. 700-lecia. Uroczyście poświęcił ją ks. biskup Jan Zimniak 14 stycznia 1994 r. Powstała dzięki uporowi  i wytrwałości: Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Urzędu Gminy w Kętach, Józefy Karkoszki-Warchał - dyrektora SOSW w Kaczynie, księdza Jerzego Leśki - ówczesnego proboszcza parafii NSPJ, Adama Gasińskiego, Władysława Surówki, rodziców. Do „Szkoły Życia” uczęszczają osoby w wieku od 7 do 25 lat z Kęt i okolic.  Przez 20 lat związanych z nią było pięćdziesięcioro troje dzieci. Obecnie do szkoły uczęszcza dwadzieścia jeden dzieci.

 

Oddział prowadzi:

-oddziały szkoły podstawowej, gimnazjum i przyspasabiającej do pracy;

- świetlicę;

- zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze;

- nauczanie indywidualne. 

Nasza codzienność to udział w różnorakich zajęciach. Podstawą są zajęcia, których celem jest opanowanie elementarnej wiedzy, najprostszych umiejętności i najważniejszych postaw w życiu codziennym. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w zajęciach plastycznych, technicznych, logopedycznych, ruchowych, zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz muzykoterapii. Prace plastyczne naszych uczniów biorą udział w różnorakich konkursach plastycznych i wystawach.

Życie w naszej szkole to nie tylko codzienność. Szkoła stwarza rodzinom szansę wspólnego przeżywania popularnych uroczystości: Dnia Matki, Dnia Dziecka, „Andrzejek”, „Mikołaja”, Wigilii, jasełek i zabaw karnawałowych.

Przy okazji świętowania tych uroczystości nasi uczniowie objawiają swoje ukryte talenty i możliwości. Pod czujnym okiem wychowawców prezentują swe talenty aktorskie, taneczne, muzyczne. Tym sposobem dzieci różniące się między sobą sprawnością psychofizyczną mogą się lepiej poznać, wspólnie bawić, uczyć wzajemnej życzliwości i akceptacji.

Mocną stroną Filii w Kętach jest wykwalifikowana kadra, która zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nauczyciele wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom uczniów, doskonalą swój warsztat pracy, kończą studia podyplomowe, kursy doskonalące, a także zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Szkoła zatrudnia pedagogów z zakresu oligofrenopedagogiki, logopedii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, terapii pedagogicznej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, języka niemieckiego, matematyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

Uczniowie w naszej placówce oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą korzystać z szeregu form pracy pozalekcyjnej: wycieczki, treningi sportowe w ramach Klubu Olimpiad Specjalnych, zajęcia teatralne, zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia z komputerem, zajęcia na basenie.

Nasi wychowankowie biorą udział w wielu imprezach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, gdzie odnoszą liczne sukcesy. Dzieci mogą także uczestniczyć w obozach sportowych, turnusach rehabilitacyjnych oraz wypoczynku letnim organizowanym w różnych nadmorskich miejscowościach.

Nauczyciele i wychowawcy wykorzystują w swojej pracy aktywizujące metody dydaktyczne, takie jak: metody multimedialne, metoda Veroniki Sherborne, metoda Christophera Knilla, metoda pedagogiki zabawy, muzykoterapia, drama, metoda wzmocnień pozytywnych, hydroterapia, kinezyterapia, techniki relaksacji, arteterapia, aerobik, metody wspomagające komunikację-Makaton, alternatywne sposoby komunikacji-PCS, metoda Czytania Cieszyńskiej oraz program terapii dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej- "Powtarzam, rozumiem, nazywam",

Placówka dysponuje dostosowanym dla potrzeb uczniów zapleczem dydaktycznym. Oprócz dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, szkoła posiada salę gimnastyczną z częścia rehabilitacyjną, świetlicę oraz gabinet logopedyczny.