Zamówienia publiczne » Ogloszenie przetargu I 2014

Kaczyna: Dostawa żywności z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, mięsa, warzyw, owoców i jaj, mrożonek, mięsa drobiowego i podrobów, przetworów mięsnych.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia,   województwo małopolskie. Tel/fax  33 873 03 79

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswkaczyna.iaw.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności z podziałem

na 8 zadań: dostawa pieczywa, artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, mięsa, warzyw
i owoców, mrożonek, mięsa drobiowego i podrobów, przetworów mięsnych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy
i ilościowy dostaw zamieszczony jest na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilości są szacunkowe i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw. Dostawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone ilości towaru.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9, 15.80.00.00-6,

15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.33.10.00-7, 15.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: nie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 uPZP; złoży ofertę wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPZP (załącznik nr 2 do SIWZ), złożył ofertę wraz z oświadczeniem o stosowaniu systemu HACCP (załącznik nr3 do SIWZ) i dokumentami określonymi w pkt VII.6 SIWZ. Ocena spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:

nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: soswkaczyna.iaw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Kaczyna 50   34-123 Chocznia .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 9.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat  SOSW w Kaczynie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie dotyczy

 

 

 

Załączniki