Zamówienia publiczne

Kaczyna: Dostawa żywności z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, artykułów

spożywczych, produktów mleczarskich, mięsa, warzyw i owoców,

mrożonek, mięsa drobiowego i podrobów, przetworów mięsnych.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia,   województwo małopolskie. Tel/fax  33 873 03 79

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswkaczyna.iaw.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności z podziałem

na 8 zadań: dostawa pieczywa, artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, mięsa, warzyw i owoców, mrożonek, mięsa drobiowego i podrobów, przetworów mięsnych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy i

ilościowy dostaw zamieszczony jest na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilości są szacunkowe i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie

stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do

zgłaszania roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw. Dostawcy będzie przysługiwało

prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone ilości towaru.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9, 15.80.00.00-6,

15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 01.12.10.00-1, 15.33.10.00-7, 15.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: nie podlega

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których

mowa w art. 24 uPZP; złoży ofertę wraz z oświadczeniem o spełnieniu

wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPZP (załacznik nr 2 do SIWZ)

i dokumentami określonymi w pkt VII.6 SIWZ. Ocena spełnienia udziału w

postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i

oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcęwarunków, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiąosoby niepełnosprawne:

nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: soswkaczyna.iaw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Kaczyna 50   34-123 Chocznia .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 12.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat  SOSW w Kaczynie.

IV.4.5) Termin związania ofertąokres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie