Zamówienia publiczne » Unieważnienie przetargu I

                           

Kaczyna, dnia 09.12.2014r.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Kaczyna 50

34-123 Chocznia

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) w imieniu  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę żywności z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, mięsa, warzyw i owoców, mrożonek, mięsa drobiowego  i podrobów, przetworów mięsnych”  zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

Na podstawie art.93.1 pkt1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

 

 

W imieniu Zamawiającego

Małgorzata Dudek