BIP

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie zwany dalej „ośrodkiem” jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 7 do 24 lat, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
Ośrodek może przyjmować dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, u których
wiodącą niepełnosprawnością jest upośledzenie umysłowe.
Ośrodek może przyjmować uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym dla
których organizuje zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Siedzibą ośrodka jest miejscowość Kaczyna 50, 34-123 Chocznia,
powiat wadowicki, województwo małopolskie.

Organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki. Ośrodek jest jednostka organizacyjną Powiatu Wadowickiego finansowaną z budżetu państwa z subwencji oświatowej