BIP » Organizacja i sprawowane funkcje

Arkusz organizacyjny określa szczegółowo organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku.
Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
Zamieszcza się w nim w szczególności:

  1. liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
  2. ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę

Władze jednostki:

  1. dyrektor mgr Józefa Karkoszka-Warchał
  2. wicedyrektor mgr Małgorzata Jurzak
  3. Rada Pedagogiczna
  4. Rada Rodziców