BIP » Przedmiot działania i kompetencje

W skład ośrodka wchodzi:

 1. sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna
 2. trzyletnie Gimnazjum Specjalne
 3. trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 4. internat
 5. filia Ośrodka w Kętach, która prowadzi oddziały działających przy ośrodku szkół oraz zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i grupę świetlicową.

Głównym celem ośrodka jest:

 1. wszechstronna edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, maksymalne usprawnienie oraz przygotowanie do samodzielnego
 2. funkcjonowania w rodzinie i środowisku w integracji ze społeczeństwem,
 3. uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje każdego wychowanka.
 4. wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych
 5. współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi oraz prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w środowisku lokalnym

Zadania wychowawcze ośrodka:

 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży ciągłej opieki i umożliwienie rodzicom (opiekunom prawnym) podjęcie pracy zawodowej i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie,
 2. przygotowanie dzieci i młodzieży do wykonywania wszystkich czynności szeroko pojętej samoobsługi oraz do wykonywania pracy zawodowej i pracy na rzecz samego siebie i środowiska w którym żyje, uwzględniającej umiejętności i predyspozycje.
 3. wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji wychowawczych.

Zadania edukacyjne ośrodka :

 1. udzielanie wychowankom pomocy rewalidacyjnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych dostosowanych do ich możliwości,
 2. organizowanie zajęć rewalidacyjnych w sposób usprawniający funkcje całkowicie zaburzone by maksymalnie rozwijały minimalne nawet możliwości i zdolności dzieci i młodzieży przez rozwijanie twórczości plastycznej, muzycznej, ekspresji teatralnej i aktywności z zakresu gospodarstwa domowego, przyznawanie priorytetu szeroko pojętym zajęciom ruchowym i sportowym uznając je za wyjściowe do rozwijania wszelkich innych złożonych umiejętności,
 3. współudział w organizowaniu zajęć kształtujących tożsamość religijną dzieci oraz wykorzystywanie świąt religijnych takich jak: Wigilia, I Komunia, Bierz- mowanie, uznając iż dostarczają one dzieciom z upośledzeniem umysłowym silnych bodźców emocjonalnych, a ich obrazowa wymowa wspiera rozwój i pobudza do aktywności.

Zadania profilaktyczne i terapeutyczne ośrodka:

 1. stwarzanie warunków bezpiecznego pobytu dzieci i młodzieży w ośrodku,
 2. rozeznanie środowiska wychowanków w zakresie potrzeb związanych z wdrażaniem programu profilaktycznego i wychowawczego oraz działań terapeutycznych,
 3. modelowanie działań wychowawczych ułatwiających poznawanie i wartościowanie przez wychowanków sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie oraz stwarzać konieczność działań profilaktycznych i terapeutycznych
 4. kształtowanie u wychowanków umiejętności przeciwstawiania się i radzenia sobie z agresją, przemocą i różnymi formami uzależnień