BIP » Struktura własnościowa i majątkowa

Budynki szkolne i mienie jest własnością Powiatu Wadowickiego w trwałym zarządzie na czas nieokreślony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie.Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.

Majątek trwały tj. budynki, sprzęt trwały oraz grunty są ewidencjonowane w księgach środków trwałych, a pozostałe składniki majątkowe - w księgach inwentarzowych placówki.