ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE BESKIDZKIE

Specjal Olympics  to międzynarodowy program zapewniający  całoroczną   możliwość  udziału w treningach i zawodach   sportowych  prawie 2,8 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną   powyżej 8 roku życia, niezależnie  od stopnia niepełnosprawności, poziomu możliwości fizycznych, barier  geograficznych, politycznych, wyznaniowych.
Działa  w  180 akredytowanych Programach  Narodowych na wszystkich kontynentach. Olimpiady  Specjalne  powstały w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku, a założycielką  ruchu była  Eunice Kennedy Shriver.
Jako ruch o zasięgu światowym  Specjal Olympics  utrzymuje swoją  spójność   przez ujednolicone zasady, przepisy, strukturę oficjalne  logo organizacji i nazewnictwo zawodów sportowych
Idea Olimpiad Specjalnych dotarła do regionu beskidzkiego w roku 1986 i została przyjęta entuzjastycznie przez ludzi na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Duże zasługi położyło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej, dzięki któremu idea zaczęła krzewić  się  w  całym województwie bielskim i docierać do szkół, ośrodków szkolno - wychowawczych, a także do spółdzielni inwalidów.
 

1986
 I Wojewódzka Letnia Olimpiada Specjalna w Bielsku Białej.
 

1987

Udział  7  zawodników  z województwa  bielskiego (z Ośrodków  Szkolno – Wychowawczych w Kaczynie  i  Żywcu, Szkoły Podstawowej Nr 17  i Spółdzielni Inwalidów „Pokój”  w  Bielsku – Białej) w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Specjalnej  w  Warszawie. Od tego wydarzenia nastąpił szybki rozwój sportu wśród osób  z niepełnosprawnością intelektualną  w naszym regionie. Reprezentacja regionu  uczestniczyła we wszystkich letnich zawodach sportowych organizowanych przez Olimpiady Specjalne Polska. Systematyczne treningi doprowadziły do uzyskiwania   przez  zawodników coraz lepszej sprawności, a nauczycielom i trenerom pozwalały  uwierzyć, że sport może przełamywać ogólnie obserwowaną bezczynność oraz  podnosić wyniki szeroko rozumianej rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

1992
Udział 5 zawodników z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaczynie w II Ogólnopolskiej Zimowej Olimpiadzie Specjalnej w Zakopanem. Startowali oni w narciarstwie  biegowym. Od tej daty rozpoczyna się w regionie szybki rozwój sportów zimowych  tj. narciarstwa  biegowego i zjazdowego, łyżwiarstwa  szybkiego  i hokeja halowego
- Powołanie z inicjatywy Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaczynie Oddziału  Wojewódzkiego Bielsko – Biała z siedzibą przy ośrodku w Kaczynie, które pozwoliło na sformalizowanie działań tego ruchu w regionie beskidzkim.
- Wojewódzka Letnia Olimpiada Specjalna na Stadionie TS „Hejnał” w Kętach,  która po raz pierwszy w  profesjonalny sposób pozwoliła 155 zawodnikom rywalizować w odpowiednio  dobranych grupach sprawnościowych  oraz   uświadomiła  władzom wojewódzkim konieczność angażowania środków   w rozwój  tego  ruchu w województwie jak również zebrała do działania na rzecz zawodników  Olimpiad
Specjalnych  szerokie  grono przyjaciół, darczyńców,  rożnego rodzaju  instytucji oraz  władz  samorządowych .
 

1993
 Wyjazd zawodników z oddziału na pierwszy turnus rehabilitacyjny nad  morze. Od  tego  roku  rozpoczął  się też  liczny udział  zawodników w obozach sportowych letnich i zimowych  oraz  coroczne  letnie  wyjazdy  nad morze.
 

1994
 Zawodnicy oddziału po raz pierwszy reprezentowali Polskę za granicą na Węgierskiej Letniej Olimpiadzie Specjalnej w Miszkolcu.
 

1997
 Udział 2 zawodników naszego oddziału w VI Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Toronto
Organizacja I Makroregionalnego Mityngu Narciarstwa Biegowego na obiektach COS na Kabalonce

1998
 Oddział po raz pierwszy podejmuje się organizacji zawodów ogólnopolskich tj. I Ogólnopolskiego Mityngu Narciarstwa Biegowego w Wiśle i Istebnej.
 

1999
 Walny Zjazd Oddziału  i  przekształcenie oddziału  wojewódzkiego  w  Oddział  Regionalny  Olimpiady Specjalne Polska Beskidzkie z siedzibą w Kaczynie.
 

2004
 Oddział  po raz pierwszy podejmuje się organizacji igrzysk ogólnopolskich tj. VI  Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w narciarstwie biegowym i zjazdowym w  Wiśle i Ustroniu.

2008
Organizacja VII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w narciarstwie  biegowym i zjazdowym  na obiektach  COS  na Kubalonce i Stożku. W ciągu wielu lat funkcjonowania Beskidzkiego Oddziału Olimpiad Specjalnych w  regionie beskidzkim z roku na rok zwiększa się ilość sekcji, liczba sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, do których oddział dociera oraz liczba trenerów, opiekunów i wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem, pasją i oddaniem realizują misję wyznaczoną przez Eunice Kennedy Shriver.

2012
Organizacja VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w narciarstwie Biegowym i Snowshoeingu w Wiśle
Zawody odbyły się pod Honorowym Patronatem Pani Anny Komorowskiej . Współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie oraz Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu.
W ciągu czterech dni zawodów 150 zawodników startowało w dwóch dyscyplinach: narciarstwie biegowym i biegu na rakietach śnieżnych. W ekipie Beskidzkie startowało 8 naszych uczniów i 3 absolwentów szkoły. 
Wszyscy startujący zawodnicy dzielnie walczyli i zdobyli medalowe miejsca.Zawodnicy to osoby z niepełnosprawnością intelektualną: uczniowie szkół, ośrodków szkolno – wychowawczych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańcy domów pomocy społecznej,  środowiskowych domów wsparcia oraz absolwenci. Mogą oni uczestniczyć w licznych treningach i  zawodach sportowych rangi regionalnej i ogólnopolskiej i wybierać spośród 16 dyscyplin (letnie: LA, badminton, tenis stołowy, kolarstwo, pływanie, bowling, jazda, konna, jazda na wrotkach, bocce, bowling, piłka nożna, podnoszenie ciężarów i zimowe: hokej halowy, łyżwiarstwo, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo  biegowe.
 Zawodnikom  pomaga i wspiera ich liczne grono trenerów i działaczy  oraz stałych i okazjonalnych wolontariuszy. Do stałych wolontariuszy należą: uczniowie: Zespołu Szkół  Podstawowo – Gimnazjalnych w Kętach – Podlesiu, ponadgimnazjalnych szkół powiatu wadowickiego oraz szkół z  gmin regionu beskidzkiego. Liczne grono przyjaciół z Kęt, Strumienia, Kaczyny i Wadowic wspiera wszystkie działania prowadzone przez Beskidzki Oddział  Regionalny wydatnie  pomagając w organizacji wielu imprez i zawodów. 
 Beskidzkie  liczby
27 sekcji 
1000  zawodników
150 wolontariuszy
90 członków rodzin
162 nauczycieli  trenerów
10 zawodów i imprez rocznie
19 dyscyplin sportowych letnich i zimowych
 
Sekcje Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska –Beskidzkie działają w województwie: małopolskim  w powiatach: wadowickim, oświęcimskim i suskim, śląskim: cieszyńskim, bielskim i żywieckim. Są to:
Sekcja Iskierka przy Domu pomocy Społecznej w Izdebniku
Sekcja Jeżyki przy Domu pomocy Społecznej – Wadowice ul. Pułaskiego 5
Sekcja Kubusieprzy Domu Pomocy Społecznej – Wadowice ul. Lwowska 31
Sekcja  Leskowiec  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kaczynie
Sekcja Olimp przy OSW – Kalwaria Zebrzydowska ul. Broniewskiego 1
Sekcja Orły przy Warsztatach Terapii Zajęciowej –Zebrzydowice 1
Sekcja Wulkan przy Zespole Szkół Wadowice ul. Zegadłowicza 36
Sekcja Oświęcimskie Tygrysy przy OSW –Oświęcim, ul Obozowa 40
Sekcja Promyk przy PZOL – Grojec ul. Ogrodowa1
Sekcja Przyjaźń przy Domu pomocy Społecznej – Zator ul. Jana Pawła II 3
Sekcja Soła przy Filii OSW – Kęty oś. 700-lecia 22
Sekcja Spartakus przy Domu Pomocy Społecznej – Bobrek ul. Ks. Ogińskiej 2
Sekcja Makowianka przy OSW – Maków Podhalański ul. Moniuszki 1
Sekcja Braterstwo przy Domu Pomocy Społecznej – Skoczów ul. Mickiewicza 36
Sekcja Byki przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej Skoczów ul. Sportowa 13
Sekcja Cieszyńskie Orły  przy OSW – Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3
Sekcja Dragoni przy Domu Pomocy Społecznej – Cieszyn Pl. Londzina 1
Sekcja Feniks przy Warsztacie Terapii Zajęciowej – Drogomyśl ul. Modrzewiowa 1
Sekcja Pogórzanki przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej – Pogórze 201
Sekcja Siła przy Dziennym Ośrodku Wsparcia „ Więź” – Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3
Sekcja Sokół przy Domu Pomocy Społecznej Strumień ul. 1-go Maja 12
Sekcja Ada przy Stowarzyszeniu Dzieci Specjalnej Troski – Bielsko Biała ul. Op. Bożej20
Sekcja Górale przy Zespole Szkół – Bielsko-Biała ul. Wapienicka 46
Sekcja Mali Sportowcy przy Zespole Szkół Bielsko-Biała ul. Bratków 6
Sekcja Płomień przy domu Pomocy Społecznej Bulowice ul. Bł. S. Faustyny
Sekcja Uderzenie przy Środowiskowym Domu Samopomocy – Bielsko-B. ul. Sobieskiego 158
Sekcja Słoneczka przy Zespole Szkół – Łodygowice ul. Żywiecka 210
Sekcja Żywczak przy OSW – Żywiec ul. Kopernika 77

Najważniejsze wydarzenia:
Oddział organizuje liczne zawody rangi regionalnej, które kwalifikują zawodników do udziału w zawodach ogólnopolskich. Zawody te odbywają się przy współudziale i zaangażowaniu gmin, powiatów, szkół masowych oraz wielu darczyńców i wolontariuszy. Zawody odbywają się najczęściej na obiektach TS „Hejnał” w Kętach, halach sportowych w Strumieniu, Kętach i Andrychowie, pływalniach w Wadowicach, Skoczowie i Kętach, trasach narciarskich COSna Kubalonce, salach gimnastycznych szkół masowych w Wadowicach, Inwałdzie, Bielsku – Białej i Choczni oraz przy SOSW w Kaczynie i DPS w Bobrku.
Systematycznie organizuje też treningi sportowe w sekcjach w dyscyplinach letnich zimowych. Każdy uczestnik ruchu Olimpiad Specjalnych może wybrać z oficjalnych dyscyplin sportowych, tę, która odpowiada jego predyspozycjom i zainteresowaniom. W zawodach biorą udział uczniowie w wieku od 8 lat oraz osoby  dorosłe, a górna granica wieku jest nieograniczona. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest sposobem na aktywizację oraz doskonałą formą spędzania wolnego czasu. Udział w imprezach i zawodach sportowych to nie tylko okazja do zaprezentowania wysiłku, umiejętności, ale również czas na zabawę, nawiązywanie przyjaźni, działania integracyjne i budowanie przyjaznego świata. Dla zawodników Oddział Beskidzki organizuje też letni wypoczynek nad morzem i zimowy w górach.
Beskidzki oddział rok rocznie organizuje w maju w Ustroniu „Europejski Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej”,„Rajd górski - Ustroń” oraz Ogólnopolski Rajd „Z Tobą na Groń” poświęcony pamięci Jana Pawła II.
Oddział podejmuje się też organizacji imprez rangi ogólnopolskiej, zwłaszcza w wiodących  dyscyplinach sportowych w oddziale:
1997 - I Makroregionalny Mityng Narciarski - Istebna – Kubalonka (7-9.03.1997).
1998 - I Ogólnopolski Mityng w Narciarstwie Biegowym - Wisła – Kubalonka (13-15.03.1998).
1999 - III Ogólnopolski Mityng w Dwuboju Siłowym w Ustroniu(6-8.05.1999).
2000 - VII Ogólnopolski Mityng w Biegach Przełajowych w Wadowicach (6-8.10.2000).
2002 - II Ogólnopolski Mityng w Narciarstwie Biegowym - Wisła – Kubalonka (7-10.03.2002).
2003 - IV Ogólnopolski Turniej Badmintona w Bielsku Białej (19-21.09.2003).
2004 - VI Ogólnopolskie Igrzyska w Narciarstwie Biegowym i Zjazdowym w Wiśle i Ustroniu (12-15.02.2004).
2004 - II Ogólnopolski Turniej w Bowlingu w Bielsku – Białej (15-17.10.2003).
2006 - III Ogólnopolski Mityng w Narciarstwie Biegowym Wisła – Kubalonka (9-12.03.2006).
2008 - VII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska w Narciarstwie Biegowym i Zjazdowym - Wisła – Kubalonka – Stożek (6-9.03.2008).
2012 - VIII Ogólnopolskie  Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Narciarstwie Biegowymi i Snowshoeing’u w Wiśle(23-26.02.2012).
 
Ukoronowaniem udziału zawodników Oddziału Beskidzkiego w systematycznych treningach sportowych, w zawodach rangi regionalnej i ogólnopolskiej jest zakwalifikowanie się do zawodów rangi światowej, europejskiej i międzynarodowej. W wyniku losowania spośród medalistów zawodów ogólnopolskich zawodnicy z powodzeniem reprezentowali Polskę na:
1994 - Węgierska Letnia Olimpiad Specjalna – Miszkolc (Węgry).
1997 - VI Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Toronto (Kanada).
1998 - Austriacka Letnia Letnia Olimpiada Specjalna - Wiedeń (Austria).
1998 - Europejski Mityng Lekkoatletyczny - Sewilla (Hiszpania).
1999 - X Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Północna Karolina (USA).
1999 - Narodowy Węgierski Mityng Pływacki – Balat (Turcja).
2000 - Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Groningen (Holandia).
2001 - Europejski Mityng Lekkoatletyczny - Debrecen(Węgry).
2002 - Europejski Mityng w Pływaniu - Monaco (Księstwo Monaco).
2003 - Narodowy Słowacki Mityng w Narciarstwie - Kremnica (Słowacja).
2003 - XI Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Dublin (Irlandia).
2003 - Węgierski Turniej Badmintona–Egret.
2004 - Narodowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Japonii - Nagano (Japonia).
2005 - Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Nagano (Japonia).
2006 - Narodowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Ejsbierg (Dania).
2006 - Europejskie Młodzieżowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Rzym (Włochy).
2007 - XII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Szanghaj (Chiny).
2008 - Narodowe Hiszpańskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Castellon(Hiszpania).
2009 - IX Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Boise Idaho (USA).
2010 - V Europejskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Warszawa (Polska).
2011 - Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Ateny (Grecja).
2012 - Zimowe Igrzyska w Narciarstwie Biegowym Olimpiad Specjalnych – Thuringia Cross Country Days – Oberhof (Niemcy).
2013 - X Swiatowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Pyonchang w Korei Płd.
2014 – Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Antwerpii
 W 2014 roku nastąpiły zmiany, sześć klubów (wcześniej nazywanych sekcjami) złożyło rezygnację z członkostwa w naszym stowarzyszeniu: Dragoni, Przyjaźń, Kubusie, Promyk, Orły i Olimp. Większość istniała przy DPS-ach. Motywują swoją decyzje podeszłym wiekiem pensjonariuszy i pogarszającym się stanem zdrowia.
Przybyły natomiast dwa nowe kłuby: Ada z Bielska-Białej i ZSG w Kętach.
Obecnie w 23 klubach zapisanych jest 800 członków w tym nauczyciele, trenerzy oraz rodzice.

Olimpiady Specjalne działają dzięki wsparciu:
Ministerstwa Sportu i Turystyki i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Lokalnie działania Oddziału Beskidzkiego wspierają władze samorządowe: Starostwa Powiatowe w Wadowicach i Cieszynie, Gminy Kęty, Strumień, Skoczów. oraz liczne instytucje i darczyńcy z powiatu wadowickiego i cieszyńskiego.
 
Pamiętaj:
Olimpiady Specjalne to nie tylko sport, ale szansa na rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mimo swoich słabości mają wiele umiejętności i możliwości.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym
Bierz pod uwagę myśli, opinie i uczucia   osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Powierzaj osobom z niepełnosprawnością intelektualną znaczące zadania i ucz ich nowych ról społecznych
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną czekają na niewiele, a dają nieporównywalnie więcej.
Beskidzki Oddział Regionalny czeka na wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w międzynarodowy ruchu Olimpiad Specjalnych jako zawodnicy, wolontariusze i przyjaciele.