Przejdź do treści
ss
pp
kk
bb
1
3
Przejdź do stopki

Szkoła Podstawowa Specjalna ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach

Treść

Nasza Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną. Do szkoły są przyjmowane dzieci od 7 roku życia. Kształcenie trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne: 

  • I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej z możliwością przedłużenia okresu nauki o 1 rok, 

  • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej z możliwością przedłużenia okresu nauki o 2 lata.

Wymagane dokumenty:

  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące  do szkoły podstawowej,

  • aktualne orzeczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,

  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do szkoły,

  • 1 fotografia.

 

OFERTA EDUKACYJNA

Indywidualne podejście do dziecka, dzięki czemu może ono rozwijać się w optymalnym dla siebie tempie i odnosić sukcesy edukacyjne. Dla każdego ucznia zespół specjalistów opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na dany etap edukacyjny oraz dwa razy do roku okresową wielospecjalistyczna ocenę poziomu funkcjonowania. W szkole jest zapewniona stała pomoc pedagoga i psychologa zarówna dla ucznia jak i rodzica. 

Nowoczesna i efektywna edukacja oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która rozwija potencjał i wspomaga naturalne procesy poznawcze. W większości klas lekcyjnych znajdują się tablice interaktywne, laptopy, tablety z których uczniowie mogą korzystać podczas wszystkich zajęć.

Nauka czytania i pisania naturalnymi metodami oraz kreatywna matematyka wspomagają przyswajanie wiadomości na każdym etapie edukacyjnym. Na wycieczkach, zielonych szkołach i koloniach letnich uczniowie przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych a także poznają środowisko przyrodnicze.

Zajęcia sportowe prowadzimy nie tylko na sali gimnastycznej, proponujemy zajęcia na basenie, kręgielni, ściankach wspinaczkowych oraz treningi na obozach sportowych. Zdobyliśmy niejeden złoty medal na ogólnopolskich i światowych igrzyskach.

Malowanie, rysowanie, taniec, śpiew i teatr to dla naszych uczniów eksperyment, integracja i twórcza zabawa. Dzięki takim oddziaływaniom już najmłodsze dzieci zdobywają nagrody w ogólnopolskich projektach edukacyjnych i konkursach artystycznych. 


Zajęcia rewalidacyjne wspierają naukę i pomagają uwierzyć w siebie. Prowadzimy logopedię, gimnastykę korekcyjną,  biofeedback, integrację sensoryczną.

11694