Szkoła w Ruchu » Obszar 1 - Scenariusz zajęc „Tenis stołowy - zabawy z piłeczką i rakietką”

OBSZAR 1

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZAJĘCIA  EDUKACYJNE ORGANIZOWANE W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

„TENIS STOŁOWY - ZABAWY Z PIŁECZKĄ I RAKIETKĄ”

 

 

Rodzaj zajęć: wychowanie fizyczne

Data: 12.03.2014

Prowadzący: mgr Małgorzata Pabich-Zygadłowicz

 

Temat lekcji:

Tenis stołowy - zabawy z piłeczką i rakietką.

Cele główne:

1. Poznanie podstawowych zasad gry w tenisa stołowego.

2. Wyrabianie zainteresowania różnymi dyscyplinami sportowymi.

3. Rozwijanie sprawności psychofizycznej.

4. Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w zawodach Olimpiad Specjalnych w tenisie stołowym.

Cele szczegółowe:

1. Umiejętności:

- uczeń uczeń umie przyjmować prawidłową postawę przy stole,

- umie wprowadzić piłeczkę do gry,

- uczeń potrafi utrzymać piłeczkę w grze,

- uczeń potrafi współdziałać z partnerem.

2. Wiadomości:

- uczeń zna podstawowe zasady gry w tenisa stołowego,

- uczeń zna technikę wykonania przebicia prostego,

- uczeń zna podstawowe zasady BHP na lekcji wychowania fizycznego.

3. Sprawność motoryczna:

- uczeń poprawia czas reakcji,

- uczeń rozwija orientację wzrokowo- ruchową.

- uczeń zwiększa siłę mięśni kończyn górnych i kończyn dolnych.

Metody:

Zadaniowa – ścisła (naśladowcza), bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa, wzmocnień pozytywnych, wychowawcza, słowna

(pogadanka),  inwencji twórczej.

Formy pracy:

1. Ze względu na liczbę uczniów: indywidualna, grupowa jednorodna, zbiorowa jednorodna.

2.  Ze względu na miejsce zajęć: zajęcia szkolne – sala gimnastyczna.

3. Ze względu czas na trwania zajęć: 45 min.

Środki dydaktyczne:

Piłeczki do tenisa stołowego, rakietki do tenisa stołowego, stoły tenisowe

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

I.  Część wstępna – 10 min

1. Czynności organizacyjno-porządkowe:

- zbiórka, powitanie, sprawdzenie listy obecności,

- zapoznanie z celem zajęć,

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa:

- zabawa ożywiająca „Berek przyjaciel”,

- bieg dookoła sali na sygnał dźwiękowy:

          * krążenia ramion w przód,

          * krążenia ramion w tył.

- marsz dookoła sali, na sygnał dźwiękowy:

          * przysiad i podskok,

          * skłon w przód,

          * marsz w przysiadzie,

          * marsz z wysokim unoszeniem kolan.

- ćwiczenia w miejscu:

          * skłony tułowia w przód,

          * skrętoskłony,

          * krążenia tułowia,

          * przysiady,

          * leżenie przewrotne,

          * rowerek w leżeniu tyłem.

II.  Część główna – 30 min

1.  Zabawy bieżne kształtujące prawidłową pracę nóg w technice gry w tenisa stołowego:

- slalomowy bieg krokiem dostawnym wzdłuż sali,

- podawanie piłki w parach w biegu wzdłuż sali krokiem dostawnym.

2.  Zabawy oswajające z piłeczką pingpongową i rakietką:

- podrzut i chwyt piłeczki,

- rzut piłeczką do celu,

- trzymanie piłeczki na rakietce - marsz po narysowanej linii,

- odbijanie piłeczki rakietką na wysokość 20 cm,

- odbijanie piłeczki forhendem i bekhendem o pionowo ustawioną połówkę stołu.

- odbijanie piłeczki w parach.

3.   Mini tenis stołowy.

III.  Część końcowa –  5 min

1. Ćwiczenia korygujące wady postawy (uczniowie losują karteczki z ćwiczeniami):

- ćwiczenie 1 - spacer  na czworakach - dmuchanie piłeczki przed sobą,

- ćwiczenie 2 - spacer z woreczkiem na głowie.

2. Podsumowanie lekcji.

3. Czynności porządkowe.

4. Zbiórka, pożegnanie.

 

Opracowała mgr Małgorzata Pabich-Zygadłowicz