Szkoła w Ruchu » Obszar 2 - Scenariusz zajęć "Rakiety śnieżne - zabawy i gry na śniegu”

OBSZAR 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ALTERNATYWNE FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

„RAKIETY  ŚNIEŻNE - ZABAWY I GRY NA ŚNIEGU”

 

 

Rodzaj zajęć: wychowanie fizyczne

Data:17.02.2014

Prowadzący: mgr Krzysztof Cholewa

 

Temat lekcji:

Rakiety śnieżne - zabawy i gry na śniegu.

Cele główne:

1. Utrwalenie umiejętności biegu na rakietach śnieżnych w określonym torze.

2. Wyrabianie zainteresowania różnymi dyscyplinami sportowymi.

3. Rozwijanie sprawności psychofizycznej.

4. Kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu zimą.

5. Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w zawodach Olimpiad Specjalnych w biegu na rakietach śnieżnych.

Cele szczegółowe:

1. Umiejętności:

- uczeń potrafi samodzielnie ubrać i zapiąć rakiety,

- uczeń potrafi biegnąć w określonym torze,

- uczeń potrafi poruszać się po śladach,

- uczeń potrafi dobrać ubiór odpowiednio do pogody.

2. Wiadomości:

- uczeń zna technikę biegu na rakietach śnieżnych,

- uczeń zna i rozumie zasadę fair play w sporcie,

- uczeń zna  zasady bezpiecznej zabawy na śniegu.

3. Sprawność motoryczna:

- uczeń poprawia siłę i szybkość oraz rozwija orientację przestrzenną,

- uczeń zwiększa siłę mięśni kończyn górnych i kończyn dolnych.

Metody:

Zadaniowa – ścisła (naśladowcza), bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa, wzmocnień pozytywnych,  wychowawcza, słowna

(pogadanka), inwencji twórczej.

Formy pracy:

1. Ze względu na liczbę uczniów: indywidualna, zbiorowa jednorodna.

2. Ze względu na miejsce zajęć: zajęcia szkolne – boisko szkolne.

3. Ze względu czas na trwania zajęć: 45 min.

Środki dydaktyczne:

Rakiety śnieżne, kule śniegowe

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

I.  Część wstępna – 10 min

1. Czynności organizacyjno-porządkowe:

- zbiórka w szatni, powitanie, sprawdzenie listy obecności,

- zapoznanie z celem zajęć,

- samodzielne ubieranie się – rozmowa na temat konieczności ubierania się odpowiednio do warunków pogodowych,

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa:

- zabawa ożywiająca „Śnieżki”,

- bieg dookoła boiska:

          * podrzucanie śnieżek w górę,

          * krążenia ramion w przód i tył.

- uczniowie łączą się w pary i ustawiają przodem do siebie trzymając się za ręce:

          * naprzemienne wyrzuty ramion w przód,

          * wymachy ramion w bok, do wewnątrz i na zewnątrz,

          * skłony boczne,

          * bieg w prawo i w lewo krokiem odstawno-dostawnym,

          * podskoki obunóż w miejscu,

          * podskoki obunóż w lewo i w prawo.

II.  Część główna – 30 min

1. Nakładanie i zapinanie rakiet śnieżnych – pokaz i instruktaż słowny.

2. Zabawy na rakietach śnieżnych:

- marsz w miejscu,

- przysiady,

- obracanie się w kółko,

- stanie na jednej nodze,

- spacer w parach po boisku,

- samodzielny bieg.

3. Przygotowanie torów do biegania.

4. Zawody w biegu na rakietach śnieżnych.

III.  Część końcowa –  5 min

1. Ćwiczenie korygujące wady postawy - spacer  dookoła boiska z unoszeniem i opuszczaniem ramion - pogłębienie wdechu.

2. Zbiórka w szatni, zdjęcie garderoby, podsumowanie lekcji, pożegnanie.

 

 

Opracował mgr Krzysztof Cholewa