Szkoła w Ruchu » Obszar 3 - Scenariusz zajęć „Rola aktywności ruchowej w życiu"

OBSZAR 3

 EDUKACJA ZDROWOTNA 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

„ROLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻYCIU”

 

 

Rodzaj zajęć: wychowanie fizyczne

Data: 14.03.2014

Prowadzący: mgr Małgorzata Pabich-Zegadłowicz

 

Temat lekcji:

Ruch to zdrowie – czyli dlaczego warto codziennie ćwiczyć.

Cele główne:

1. Uświadomienie  uczniom  znaczenia aktywności  fizycznej  w  ich  życiu.

2. Rozwijanie zainteresowania sportem.

3. Zwiększanie sprawności psychofizycznej.

Cele szczegółowe:

1.Umiejętności:

- uczeń potrafi czerpać radość z proponowanych mu form aktywności ruchowej,

- uczeń uświadamia sobie własne możliwości psychofizyczne,

- uczeń podejmuje wysiłek fizyczny w celu osiągnięcia konkretnego celu,

- uczeń potrafi współdziałać w zespole.

2. Wiadomości:

- uczeń zna pozytywne skutki aktywności fizycznej,

- uczeń rozumie, że ruch to nie tylko zajęcia wychowania fizycznego,

- uczeń zna rolę czynnego wypoczynku,

- uczeń zna swoje mocne i słabe strony.

3. Sprawność motoryczna:

- uczeń zwiększa ogólną wydolność fizyczną organizmu.

 Metody:

Pokaz, obserwacja, zadaniowa – ścisła (naśladowcza), bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa,

wzmocnień pozytywnych, wychowawcza, słowna (pogadanka), inwencji twórczej.

Formy pracy:

1.Ze względu na liczbę uczniów: indywidualna, grupowa jednorodna, zbiorowa jednorodna.

2. Ze względu na miejsce zajęć: zajęcia szkolne – sala gimnastyczna.

3. Ze względu czas na trwania zajęć: 45 min.

Środki dydaktyczne:

Rzutnik, szarfy, etykiety obrazkowe, magnetofon, płyta CD, losy.

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

I.  Część wstępna – 10 min

1. Czynności organizacyjno-porządkowe:

- zbiórka, powitanie, sprawdzenie listy obecności,

- zapoznanie z celem zajęć,

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa:

- zabawa ożywiająca „Bieg po zdrowie”

- zabawy z szarfami:

- uczniowie w kolorowych szarfach biegają po sali, na sygnał  wymieniają się szarfami z osobą stojącą najbliżej,

- przechodzenie przez szarfę,

- przeskakiwanie przez szarfę,

- bieganie dookoła szarfy,

- przysiady w szarfie,

- skłony boczne z szarfą,

- podnoszenie szarfy nogami w siadzie prostym.

II.  Część główna – 30 min

1. Oglądanie prezentacji multimedialnej „Ruch to zdrowie”.

2. Pogadanka na temat pojęć związanych z aktywnością fizyczną.

3. Zabawa  „Z czym kojarzy się nam aktywność fizyczna?” - uczniowie wybierają i segregują etykiety obrazkowe przedstawiające

pozytywne skutki aktywności fizycznej oraz negatywne skutki braku ruchu.

4. Aerobik przy muzyce.

III.  Część końcowa –  5 min

1. Quiz „Ćwiczyć każdy może” - uczniowie odpowiadają na pytania związane z tematem lekcji. Po każdej odpowiedzi uczeń losuje

ćwiczenie dla siebie:

- ćwiczenie 1 – marsz po ławeczce z woreczkiem na głowie,

- ćwiczenie 2 – skoki zwrotne przez ławeczkę,

- ćwiczenie 3- podciąganie tułowia rękami na ławeczce,

2. Podsumowanie lekcji.

3. Czynności porządkowe.

4. Zbiórka, pożegnanie.

 

Opracowała mgr Małgorzata Pabich-Zegadłowicz


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki