Szkoła w Ruchu » Obszar 3 - Scenariusz zajęć "Stres a aktywność fizyczna"

 

OBSZAR 3

 EDUKACJA ZDROWOTNA

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

„STRES A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA”

 

 

Rodzaj zajęć: wychowanie fizyczne

Data: 27. II. 2014

Prowadzący: mgr Izabella Siwek 

 

Temat lekcji:

Stres a aktywność fizyczna – zabawy relaksacyjne.

Cele główne:

1.Uświadomienie  uczniom  znaczenia aktywności  fizycznej  w  ich  życiu.

2. Rozwijanie zainteresowania sportem.

3. Zwiększanie sprawności psychofizycznej.

Cele szczegółowe:

1. Umiejętności:

- uczeń potrafi wykonać samodzielnie proste ćwiczenie relaksacyjne,

- uczeń uświadamia sobie własne możliwości psychofizyczne,

- uczeń potrafi współdziałać w zespole.

- uczeń zna pozytywne skutki aktywności fizycznej,

- uczeń wie, że stres wpływa negatywnie funkcjonowanie psychofizyczne,

- uczeń wie, że aktywność fizyczna obniża poziom stresu,

- uczeń zna rolę czynnego wypoczynku,

- uczeń zna swoje mocne i słabe strony.

- uczeń zwiększa ogólną wydolność fizyczną organizmu.

2. Wiadomości:

- uczeń zna pozytywne skutki aktywności fizycznej,

- uczeń wie, że stres wpływa negatywnie funkcjonowanie psychofizyczne,

- uczeń wie, że aktywność fizyczna obniża poziom stresu,

- uczeń zna rolę czynnego wypoczynku,

- uczeń zna swoje mocne i słabe strony.

3. Sprawność motoryczna:

- uczeń zwiększa ogólną wydolność fizyczną organizmu. 

Metody:

Pokaz, obserwacja, zadaniowa – ścisła (naśladowcza), bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa, 

wzmocnień pozytywnych, wychowawcza, słowna (pogadanka), inwencji twórczej.

Formy pracy:

1.Ze względu na liczbę uczniów: indywidualna, grupowa jednorodna, zbiorowa jednorodna.

2. Ze względu na miejsce zajęć: zajęcia szkolne – sala gimnastyczna.

3. Ze względu czas na trwania zajęć: 45 min.

Środki dydaktyczne:

Rzutnik, szarfy, etykiety obrazkowe, magnetofon, płyta CD, losy

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

I.  Część wstępna – 10 min

1. Czynności organizacyjno-porządkowe:

- zbiórka, powitanie, sprawdzenie listy obecności,

- zapoznanie z celem zajęć,

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa:

- zabawa ożywiająca „Wyścigi w rzędach z gazetą ”,

- zabawy z gazetami:

          * marsz po obwodzie koła wachlowanie rozłożona gazetą,

          * wchodzenie i schodzenie z gazety,

          * przeskoki (przód, tył, bok),

          * przysiady, skłony z gazetą,

          * siad klęczny- unoszenie rąk i bioder, opadanie na gazetę,

          * naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka),

          * przekładanie kuli z gazety pod jedną i drugą nogą,

          * rzucanie kulek z gazety do kosza,

          * podrzut kulki z gazety wysoko w górę, klaśnięcie, złapanie kuli z gazety,

          * rzucanie kulek z gazety do współćwiczącego.

II.  Część główna – 30 min

1. Oglądanie prezentacji multimedialnej „Stres a aktywność fizyczna”.

2. Pogadanka na temat wpływu stresu na organizm.

3. „Ukłon” – uczniowie ustawiają się parami naprzeciwko siebie tworząc krąg wewnętrzny i zewnętrzny.

Osoby stojące  w kręgu zewnętrznym idą w lewo, a z kręgu wewnętrznego idą w prawo,

na sygnał wszystkie pary z kręgu powinny się odnaleźć, stanąć naprzeciwko siebie i ukłonić się.

4. Relaksacja Jacobsona.

 III.  Część końcowa –  5 min

1. Quiz „Stres a aktywność fizyczna” - uczniowie odpowiadają na pytania związane z tematem lekcji.

2. Ćwiczenie oddechowe - uczniowie siadają na podłodze, jedną nogę odgniją do tyłu, druga zostaje

ułożona z przodu, tak by między łydką a udem utworzył się kąt prosty i wykonują 10 głębokich wdechów z

równoczesnym unoszeniem rąk do góry, następnie zmieniają nogi i wykonują kolejne 10 wdechów.

3. Podsumowanie lekcji.

4. Czynności porządkowe.

5. Zbiórka, pożegnanie.

 

Opracowała mgr Izabella Siwek

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki